VLM-institutets verksamhetsplan 2019
 
Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:
 
att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.
 
2019 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.
 
Digitala strategier och digitalt ledarskap
Den nationella digitaliseringsstrategin och de nya kraven i läroplanerna ställer höga krav på kommunerna. VLM kommer därför att ha fokus på att stödja medlemskommunerna i att möta dessa krav. Redan påbörjat arbete med utbildningar, systemmiljöer och digitala läromedel fortsätter och utvecklas utifrån kraven i läroplanerna. Under året planeras arbetsmöten för att identifiera ytterligare nyckelområden som kan vara relevanta för medlemskommunerna att samverka kring.
 
Strategier för hållbar systemmiljö och systemarkitektur
Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöver strategier arbetas fram. Denna del innefattar också aktivt främja av informationssäkerhet och standarder för lärande.
 
Digital kompetens och digitalt ledarskap
VLM har sedan länge identifierat vikten av digital kompetens i skolan. I läroplanerna och nationella digitaliseringsstrategin lyfts adekvat digital kompetens fram som vision och mål. VLM fortsätter därför att anordna utbildningar på temat. 2019 kommer fokus läggas ledarskap och sådant som främjar medlemskommunernas utveckling. I detta inbegrips också att hitta nya former för att bedriva utbildningar. I linje med detta fortsätter VLM sitt engagemang i framtagandet av LIKA även under 2019.
 
Digitala läromedel
Arbetet med strategier för utveckling av och övergång till digitala läromedel blir allt viktigare. Det tidigare påbörjade arbetet på temat fortsätter genom aktiv dialog med läromedelsproducenter, SKL, SKL Kommentus, Skolverket m fl.
 
Samverkan med andra organisationer för att främja utveckling
Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Därför kommer styrelsen att utveckla nuvarande samarbeten och aktivt söka nya samverkanspartners.

FoU och innovation
VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. Under 2019 kommer vi bl. a att vara involverade i två projekt. Det ena handlar att förbättra elever psykiska hälsa och det andra om ökad tillgänglighet genom maskinöversättning av tal till text.  VLMs styrelse kommer att aktiv arbeta inom dessa projekt, men också söka nya projekt eller samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna.
 
Bevakning av möjliga finansieringskällor
För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS m fl.
 
Information och kommunikation
Styrelsen kommer under året att aktiv använda hemsidan och Facebook-gruppen för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.
 
 
 
Uppsala 20190308
 
Erik Björk, Ordförande
Jens Persson, Föreståndare