VLM-institutets verksamhetsplan 2020 

 

Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007: 

att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet. 

 

2020 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande. 

 

Samverkan för att främja utveckling 

Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en ambition att öka samverkan mellan medlemskommunerna samt med övriga kommuner i de tre län som VLM verkar. Arbetet planeras ske genom att etablera tre noder med bemanning. Nodernas uppdrag är att skapa nya kontaktytor med samarbetspartners och samla kommunerna kring relevanta teman för konkret främja utvecklingen mot intentionerna i styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.  Den nu etablerade samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry och Internet stiftelsen är en plattform för nodernas arbete. Samverkan planeras därför förvaltas och vidareutvecklas under 2020. Styrelsen kommer också att aktivt söka nya samverkanspartners under året.  

 

Samverkan med akademin är viktig för utveckling och hitta vetenskaplig grund för skolans digitalisering. VLM söker därför kontinuerligt samverkan med olika lärosäten. För 2020 kommer Högskolan i Gävle att vara en viktig samverkanspartner. 

 
Samarbetet mellan VLM och TwoAct fortsätter under 2020.  

Syfte är att finna ett digitalt hjälpmedel som kan hjälpa barn, familjer och skola att förebygga psykisk ohälsa och problematisk frånvaro. Projektet fortsätter och går in i en fas med utveckling och utprovning av lösningen.  

 

Digitala strategier, digitalt ledarskapoch digital kompetens  

VLM har sedan länge identifierat vikten av digital kompetens i skolan. I läroplanerna och nationella digitaliseringsstrategin lyfts adekvat digital kompetens fram som vision och mål. VLM fortsätter därför att anordna workshops och utbildningar på temat. 2020 kommer också fokus att läggas på strategier och ledarskap som främjar medlemskommunernas utveckling. I detta inbegrips också att hitta nya former för att bedriva utbildningar. I linje med detta fortsätter VLM sitt engagemang i utvecklandet av LIKA även under 2020. 

 

Hållbar systemmiljö och systemarkitektur 

Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt lärresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöves strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande informationsflöden med myndigheter och andra skolhuvudmän är också vitalt. VLM kommer därför att aktivt främja framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering av dessa digitala ekosystem.  

 

FoU och innovation  

VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. Under 2020 kommer vi att vara involverade i ett innovationsprojekt.  VLM:s styrelse kommer att aktiv arbeta inom detta projekt, men också söka nya projekt eller samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna. 

 

Bevakning av möjliga finansieringskällor 

För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS med flera. 

 

Information och kommunikation 

Styrelsen kommer att aktiv använda befintlig hemsidan och Facebook-grupp för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Nytt för 2020 är att ett antal poddar planeras i samverkan Högskolan i Gävle. Utöver detta kommer också styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.
 

Uppsala 20200225 

 

För styrelsen 

Jens Persson, Föreståndare