VLM-institutets verksamhetsplan 2021 
  
Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:  
att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.  
  
2021 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.  
  
Samverkan för att främja utveckling  
Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en ambition att öka samverkan mellan medlemskommunerna samt med övriga kommuner i de tre län som VLM verkar. Arbetet planeras ske genom de att tre noder som etablerades under 2020. Nodernas uppdrag är att skapa kontaktytor med samarbetspartners och samla kommunerna kring relevanta teman för konkret främja utvecklingen mot intentionerna i styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Fokus kommer att läggas på att följa upp och förstärka de seminarier som Internetstiftelsen (Skolfederation) genomför. Den nu etablerade FoU-rådet och samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry Internet stiftelsen, Sambruk och Gävle högskola är en plattform för VLM och nodernas arbete. Samverkan ska förvaltas och vidareutvecklas under 2021. Styrelsen kommer också att aktivt söka nya samverkanspartners under året.  
 
Digitala strategier, digitalt ledarskap och digital kompetens  
VLM har sedan länge identifierat vikten av digital kompetens i skolan. I läroplanerna och nationella digitaliseringsstrategin lyfts adekvat digital kompetens fram som vision och mål. VLM fortsätter därför att anordna workshops och utbildningar på temat. 2021 kommer fokus att läggas på utbildning för verksamhetsutvecklare och skolledare.
 
Hållbar systemmiljö och systemarkitektur  
Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt lärresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöves strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande informationsflöden med myndigheter och andra skolhuvudmän är också vitalt. VLM kommer därför att genom bl a genom deltagande i FFiS och SiS Tk 450 aktivt främja framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering av dessa digitala ekosystem.  
 
FoU och innovation   
VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. 2021 kommer samarbetet mellan VLM och TwoAct att fortsätta. Syfte är att finna ett digitalt hjälpmedel som kan hjälpa barn, familjer och skola att förebygga psykisk ohälsa och problematisk frånvaro.  VLM:s styrelse kommer att aktiv söka nya projekt och samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna.  
 
Bevakning av möjliga finansieringskällor  
För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS, Allmänna arvsfonden med flera.  
 
Information och kommunikation  
Styrelsen kommer att aktiv använda befintlig hemsidan och Facebook-grupp för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer också styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.  
  
  
Uppsala 20210316 
  
För styrelsen 
Jens Persson, Föreståndare